Kleinia longiflora (Asteraceae)LOCATION MAP for IMAGE 43629 : Kleinia longiflora